Mikrotik RMU

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ จะจัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Switch Mikrotik และสอบใบรับรองหลักสูตร MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) ให้กับนักศึกษาตามโครงการศูนย์สอบ MikroTik Academies มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีความสนใจสอบใบรับรอง MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน และศึกษาต่อด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงจัดอบรมขึ้น จำนวน 3 วัน ณ ห้องอบรม คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงขอให้คณะแจ้งประกาศนักศึกษาที่มีความสนใจเข้ารับการอบรม

รายละเอียด