ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ จะจัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Router และสอบใบรับรองหลักสูตร MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) ให้กับนักศึกษาตามโครงการศูนย์สอบ MikroTik Academies มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีความสนใจสอบใบรับรอง MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน และศึกษาต่อด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงจัดอบรมขึ้น จำนวน 3 วัน ณ ห้องอบรม คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงขอให้คณะแจ้งประกาศนักศึกษาที่มีความสนใจเข้ารับการอบรม

โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 MikroTik Academy สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรที่ 1 MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)วันที่ 10-12 ก.ย. 2563
หลักสูตรที่ 2 MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)วันที่ 13-14 ก.ย. 2563
* ต้องมีใบประกาศนียบัตร MTCNA ก่อน ถึงสามารถอบรมหลักสูตร MTCUME ได้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยวิทยากร
1. นายมานะ แก้วเจริญ MikroTik Trainer บริษัท วีอาร์โปรเซอร์วิส จำกัด
2. นายกิตติศักดิ์ แช่มลำเจียก Network Engineer บริษัท วีอาร์โปรเซอร์วิส จำกัด
3. ผศ.วุฒิชัย พรพัชรพงศ์ MikroTik Trainer มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ดำเนินการโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม